Auto Slavíček s.r.o. Zásady ochrany osobních údajů

Tato politika ochrany osobních údajů popisuje zásady zpracování a ochrany osobních údajů v Polcar PPH se sídlem ve Varšavě (02-619) na ul. Wejnerta 19,
NIP 521-044-50-18.

I. Správce osobních údajů

1.1 Správcem osobních údajů osob spolupracujících s Polcar PPH, jejími klienty, uživateli elektronických katalogů Polcar a návštěvníky webových stránek spravovaných Polcar PPH je Polcar PPH se sídlem ve Varšavě (02-619) na ul. Wejnerta 19, NIP 521-044-50-18, dále jen „správce“.

1.2 Správce zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46 / ES.

II. Pravidla pro shromažďování osobních údajů

2.1 Zdroj dat

 1. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, přesto je však nezbytné ke zpracování a plnění dotazů a objednávek. Souhlas s jakýmkoli účelem zpracování může být kdykoli odvolán.
 2. Řadič může shromažďovat osobní údaje z veřejných zdrojů, jako jsou registry KRS nebo CEIDG, jakož i ze zdrojů s omezeným přístupem, např. KRD nebo BIG registry. V takových případech Kontrolér ověří zákonnost zpracování dat.
 3. Při prohlížení webových stránek Polcaru není uživatel povinen poskytovat žádné osobní údaje. Používání služeb správce však může vyžadovat poskytnutí osobních údajů. Pokud tak neučiníte, může omezit nebo dokonce znemožnit využívání služeb Polcaru.
 4. Pokud uživatel přistupuje ke službám prostřednictvím mobilních zařízení, může správce shromažďovat data identifikující mobilní zařízení, poskytovatele internetových služeb a účastníka. Takto shromážděná data budou zpracována anonymně a použita pouze pro statistické účely nebo pro zajištění optimálního fungování webových stránek.

2.2 Rozsah uchovávání údajů

 1. Shromážděné osobní údaje mohou zahrnovat: jméno, příjmení, název společnosti, pozici, adresu, kontaktní údaje, jako je telefonní číslo, e-mailová adresa, faxové číslo a adresy internetových komunikátorů, jako je Skype, GaduGadu nebo jakýkoli jiný komunikátor, který umožňuje kontaktování klientů prostřednictvím jejich preferovaného způsobu kontaktu.
 2. V odůvodněných případech si může Sběratel také uchovat data jako ID číslo, pokud to vyžadují další předpisy týkající se smluvní dokumentace.
 3. Řadič shromažďuje informace týkající se procházení webových stránek, jako jsou: zdroj a počet návštěv, jejich čas a trvání, prohlížený obsah, počet a typ použitých podstránek a odkazů, IP adresa. Řadič tyto informace nespojuje s osobními údaji uživatele a nepoužívá je k identifikaci uživatele, ledaže je nezbytné řádné poskytování služeb.
 4. Řadič nezachovává citlivá data.

III Zpracování dat

3.1 Účely zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

 1. Zpracování a plnění dotazů a objednávek zadaných přímo v Polcar PPH, u místních distributorů a prostřednictvím všech dostupných komunikačních kanálů, jakož i uplatňování jakýchkoli právních nároků nebo opravných prostředků souvisejících s dotazy nebo objednávkami na základě čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR;
 2. Přímý marketing spojený s činností Controlleru na základě čl. 6 odst. 1a GDPR prostřednictvím všech prodejních kanálů, mimo jiné včetně komerční komunikace prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a prezentace propagačních nabídek v aktuálních kampaních.
 3. Průzkumy spokojenosti ohledně spolupráce s kontrolérem a jeho místními distributory na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Průzkumy lze provádět elektronicky na základě dotazníků, formulářů nebo dotazů telefonicky nebo e-mailem.

3.2 Rozsah použitých informací

 1. Správce používá informace uvedené v bodě 2.2 písm. C) pouze pro účely související s průzkumem trhu a provozem webové stránky, statistickými účely a pro posouzení zájmu o obsah webové stránky a jeho zlepšení
 2. Řadič používá cookies nebo podobné technologie. Tyto technologie umožňují správci přizpůsobit web podle individuálních zájmů a preferencí uživatele. Více informací o cookies najdete na cookies. (https://catalog.polcar.com/auto-slavicek/pages/cookies)

3.3 Profilování

 1. Řadič nepoužívá profilování na základě osobních údajů.
 2. Řadič nepoužívá automatizované rozhodování založené na profilování.

3.4 Období uchovávání osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány až do odvolání souhlasu.
 2. Je možné prodloužit dobu zpracování až do splnění zákonem odůvodněných zájmů správce, včetně plnění smluv nebo zajištění případných nároků. Neznamená to však možnost zpracovat osobní údaje pro jakýkoli jiný účel než výše uvedený.

IV Příjemci dat

4.1 Kontrolor neprodává, nezveřejňuje ani nesprístupňuje shromážděné osobní údaje žádné třetí straně nesouvisející s plněním smlouvy.

4.2 Kontrolor může pověřit svého místního distributora zpracováním údajů za účelem zpracování a plnění dotazů a objednávek.

4.3 Osobní údaje mohou být svěřeny pouze na základě dohody o zpracování údajů, která chrání osobní údaje podle platných ustanovení a předpisů.

4.4 Osobní údaje mohou být zpřístupněny spolupracujícím subjektům kontrolora za účelem výkonu a výkonu smluvních práv, včetně, ale nikoli pouze, subjektů poskytujících následující služby:

 • účetnictví;
 • inkaso pohledávek;
 • TO;
 • marketing;
 • pošta a kurýr;
 • legální;
 • administrativní a back office.

4.5 Kontrolor nepřenáší osobní údaje mimo Evropskou unii, s výjimkou situací, kdy o to klienti výslovně požádají v souvislosti s jejich objednávkou.

4.6 Správce si vyhrazuje právo sdělit informace o uživateli příslušnému orgánu nebo třetí straně, pokud o to požádá, na základě příslušného právního základu a v souladu s platnými právními předpisy.

V Práva související se zpracováním osobních údajů

5.1 Každá osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, má právo:

 • právo zrušit svůj souhlas se zpracováním jejich osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování dat pro marketingové účely;
 • právo na přístup k jejich osobním údajům;
 • právo na opravu svých osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich osobních údajů;
 • právo omezit zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost dat.

5.2 Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo podat stížnost u orgánu dozoru na ochranu osobních údajů, tj. U předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5.3 Správce může odmítnout vymazání osobních údajů, pokud k tomu existují přiměřené důvody podle platných právních předpisů.

5.4 Údaje o kontaktu v souvislosti s ochranou osobních údajů v Polcar PPH:

VI Závěrečná ustanovení

  6.1 Zásady jsou k dispozici v kanceláři Controlleru a na jejích webových stránkách: www.polcar.com.

  6.2 Kontrolor si vyhrazuje právo změnit, upravit nebo opravit zásady ochrany osobních údajů. Pokaždé, když uživatel přistupuje ke službám řadiče, platí aktuální verze zásad ochrany osobních údajů.

  6.3 V případě rozdílů má polské znění zásad ochrany osobních údajů přednost před ostatními jazykovými texty.