Regulamin serwisu internetowego

INFORMACJE OGÓLNE

Firma BLS-AUTO Hurtownia Motoryzacyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Potok 11 (kod pocztowy 70-813), zwany dalej BLS-AUTO oświadcza iż niniejsza strona internetowa, zwana dalej Witryną, jest obsługiwana przez BLS-AUTO i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niej, w tym pobierając i kopiując materiały informacyjne, Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej warunki. Brak akceptacji niniejszych warunków oznacza, iż Użytkownik powinien natychmiast zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

ZNAKI W FORMIE GRAFICZNEJ, GRAFICZNO-TEKSTOWEJ, TEKSTOWEJ

Niniejsza Witryna zawiera znaki graficzne, logotypy, znaki towarowe, informacje o towarach, produktach i inne, których właścicielem są podmioty trzecie. W Witrynie mogą być opublikowane również znaki towarowe podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do nie używania ich bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody. W szczególności Użytkownik nie możne umieszczać wspomnianych znaków w materiałach informacyjnych, publikacjach, witrynach oraz innych formach prezentacyjnych, których zawartość narusza dobre imię firmy BLS-AUTO lub jego produktów i usług, własność intelektualną lub inne prawa, bądź jest w sprzeczności z polskim prawem, prawem obowiązującym w kraju Użytkownika lub prawem międzynarodowym.

ZASADY KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW OPUBLIKOWANYCH W WITRYNIE A PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość Witryny firmy BLS-AUTO: jej projekt, układ graficzny, zawarte w niej treści i elementy graficzne witryny stanowią własność intelektualną firmy BLS-AUTO i podlegają ochronie prawnej określonej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Materiały umieszczone w Witrynie nie mogą być powielane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żaden spośród znaków graficznych (w szczególności logotypów), tekstów, fotografii, ilustracji, dźwięków, animacji, filmów oraz ich układów rozmieszczenia w Witrynie, jak również katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w Witrynie nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych ani też udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody BLS-AUTO wyrażonej w formie pisemnej. Na stronie internetowej mogą być opublikowane logotypy, fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.

Firma BLS-AUTO upoważnia Użytkownika do wyświetlania Witryny i korzystania z jej zawartości jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego, wewnętrznego użytku, chyba że BLS-AUTO udzieli szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków udzielonej przez BLS-AUTO licencji dołączonej do materiałów, których licencja dotyczy. Takie upoważnienie/licencja nie oznacza przekazania praw do materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:

  • Użytkownik zobowiązany jest zachować/umieścić na wszystkich kopiach ściągniętych materiałów informację o prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach,
  • Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować/zmieniać materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych,
  • Użytkownik nie może przekazywać materiałów żadnej innej osobie.

Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na bieżąco na stronie internetowej. Ograniczenia te mogą się zmieniać.

OPROGRAMOWANIE I INNE MATERIAŁY OPUBLIKOWANE W WITRYNIE

Programy i inne aplikacje, instrukcje, certyfikaty oraz inne pliki i foldery opublikowane w Witrynie podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest świadom i akceptuje, iż programy, pliki i foldery podlegają umowie licencyjnej, warunkom użytkowania, towarzyszącym lub dołączonym do nich. Programy, pliki i foldery są dostępne do pobrania wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy zaakceptowali umowy licencyjne lub warunki użytkowania, jeśli takowe zostały wprowadzone. Użytkownik nie może w żaden sposób rozpowszechniać, czy w jakikolwiek inny sposób udostępniać programów, plików lub folderów osobom trzecim, a także naruszać jakichkolwiek praw odnoszących się do nich. Zastrzega się, że Użytkownik nie ma prawa do przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, podziału lub łamania kodów udostępnionych programów, plików lub folderów. Powyższe ma zastosowanie do wszelkich innych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, jak i samej strony internetowej.