Polityka prywatności Arter

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez Arter . Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Dlaczego Arter przetwarza moje dane osobowe?
Arter przetwarza Państwa dane, aby móc zawierać umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych przez firmę oraz aby prowadzić sprawy związane z uprawnieniami konsumentów, rękojmią i gwarancją. Arter prowadzi też działania marketingowe oraz informujące o bieżącej działalności i ofercie.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Arter. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Arter, poprzez Infolinię pod numerem telefonu 32 20 10 200.
Jak mogę skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych we firmie?
Z osobą odpowiedzialną we firmie za ochronę danych osobowych w Arter mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: arter@arter.pl
W jakim celu Arter przetwarza moje dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Arter w celu:
- Sprzedaży towarów i usług oferowanych przez firmę,
- Obsługi spraw związanej z reklamacjami, zwrotami, roszczeniami gwarancyjnymi lub rękojmią,
- Prowadzenia działań marketingowych oraz informujących o bieżącej działalności i ofercie.
Kto jest odbiorcą moich danych?
Kto jest odbiorcą moich danych? Arter nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym firma powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Arter?
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Arter? Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Arter, w tym także dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.
Jakie uprawnienia mi przysługują?
W związku z przetwarzaniem przez Arter danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
do sprostowania danych (art. 16. RODO),
do usunięcia danych (art. 17 RODO),
do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę?
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.
Skąd Arter ma moje dane osobowe?
Źródłem Państwa danych osobowych są formularze wnioskowe oraz umowy zawarte z Arter, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Arter ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Arter jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Arter zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Arter w każdej chwili, poczynając od 25 maja br.

 1. Arter rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Arter lub osobę działającą w jego imieniu:
  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 2. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 3. Klient może złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres arter@arter.pl.
 4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Arter żądania Klienta.
 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Arter.
 6. Arter udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Arter nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Arter może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 8. Właściwym dla Arter organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Arter pod adresem e-mail: arter@arter.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Pliki do pobrania

Wniosek.pdf - Wniosek o realizację praw osoby zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)