Regulamin Cehamot

INFORMACJE OGÓLNE

Firma CEHAMOT w Nowym Sączu, oświadcza iż niniejsza strona internetowa, zwana dalej Witryną, jest obsługiwana przez CEHAMOT i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niej, w tym pobierając i kopiując materiały nformacyjne, Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej warunki. Brak akceptacji niniejszych warunków oznacza, iż Użytkownik powinien natychmiast zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

ZNAKI W FORMIE GRAFICZNEJ, GRAFICZNO-TEKSTOWEJ, TEKSTOWEJ

Niniejsza Witryna zawiera znaki graficzne, logotypy, znaki towarowe, informacje o towarach, produktach i inne, których właścicielem są podmioty trzecie. W Witrynie mogą być opublikowane również znaki towarowe podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do nie używania ich bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody. W szczególności Użytkownik nie możne umieszczać wspomnianych znaków w materiałach informacyjnych, publikacjach, witrynach oraz innych formach prezentacyjnych, których zawartość narusza dobre imię firmy CEHAMOT lub jego produktów i usług, własność intelektualną lub inne prawa, bądź jest w sprzeczności z polskim prawem, prawem obowiązującym w kraju Użytkownika lub prawem międzynarodowym.

ZASADY KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW OPUBLIKOWANYCH W WITRYNIE A PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość Witryny firmy CEHAMOT: jej projekt, układ graficzny, zawarte w niej treści i elementy graficzne witryny stanowią własność intelektualną firmy CEHAMOT i podlegają ochronie prawnej określonej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Materiały umieszczone w Witrynie nie mogą być powielane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żaden spośród znaków graficznych (w szczególności logotypów), tekstów, fotografii, ilustracji, dźwięków, animacji, filmów oraz ich układów rozmieszczenia w Witrynie, jak również katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w Witrynie nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych ani też udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody firmy CEHAMOT wyrażonej w formie pisemnej. Na stronie internetowej mogą być opublikowane logotypy, fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.

Firma CEHAMOT upoważnia Użytkownika do wyświetlania Witryny i korzystania z jej zawartości jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego, wewnętrznego użytku, chyba że CEHAMOT udzieli szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków udzielonej przez CEHAMOT licencji dołączonej do materiałów, których licencja dotyczy.

  • Użytkownik zobowiązany jest zachować/umieścić na wszystkich kopiach ściągniętych materiałów informację o prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach,
  • Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować/zmieniać materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych,
  • Użytkownik nie może przekazywać materiałów żadnej innej osobie.

Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na bieżąco na stronie internetowej. Ograniczenia te mogą się zmieniać.

OPROGRAMOWANIE I INNE MATERIAŁY OPUBLIKOWANE W WITRYNIE

Programy i inne aplikacje, instrukcje, certyfikaty oraz inne pliki i foldery opublikowane w Witrynie podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest świadom i akceptuje, iż programy, pliki i foldery podlegają umowie licencyjnej, warunkom użytkowania, towarzyszącym lub dołączonym do nich. Programy, pliki i foldery są dostępne do pobrania wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy zaakceptowali umowy licencyjne lub warunki użytkowania, jeśli takowe zostały wprowadzone. Użytkownik nie może w żaden sposób rozpowszechniać, czy w jakikolwiek inny sposób udostępniać programów, plików lub folderów osobom trzecim, a także naruszać jakichkolwiek praw odnoszących się do nich. Zastrzega się, że Użytkownik nie ma prawa do przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, podziału lub łamania kodów udostępnionych programów, plików lub folderów. Powyższe ma zastosowanie do wszelkich innych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, jak i samej strony internetowej.

PLIKI COOKIE

W celu zbierania statystyk odwiedzin oraz dla zapewnienia poprawnego działania naszej Witryny, zapisujemy pliki cookie na komputerach użytkowników. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na ich używanie. W każdej chwili możesz wyłączyć taką możliwość w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi plików cookie link stosowanych w naszej Witrynie.

LINKI, PRZEKIEROWANIA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów. Firma CEHAMOT nie kontroluje zawartości takich stron internetowych ani linków na nich się znajdujących i nie jest odpowiedzialny za opublikowane tam treści. Zamieszczone w Witrynie odnośniki nie oznaczają, że CEHAMOT: popiera, sponsoruje, jest powiązany z właścicielem strony internetowej (do której odnośnik znajduje się w Witrynie) lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na stronie internetowej, do której prowadzi odnośnik. CEHAMOT nie ma wpływu na niezależne praktyki związane z plikami cookie, ochroną prywatności i gromadzeniem danych użytkowników na stronach, do których prowadzą zamieszczone odnośniki, w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady, praktyki i działania dotyczące ochrony prywatności na takich stronach internetowych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że CEHAMOT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogły powstać bądź powstały w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Witryny oraz wszelkich innych stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone w niniejszej Witrynie. Powyższe zasady dotyczą także wiadomości e-mail otrzymywanych od Użytkownika bądź wysyłanych przez CEHAMOT. Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych, awarii lub utraty danych. CEHAMOT nie odpowiada za utracone korzyści Użytkownika spowodowane wystąpieniem sytuacji opisanej w niniejszych warunkach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej Witryny. Jeśli Użytkownik wywoła poprzez świadome działanie zakłócenie pracy Witryny lub systemów przekazujących ją innym Użytkownikom - pokryje wszelkie koszty związane z usunięciem wyrządzonych szkód wynikających z popełnionych czynów.

ZMIANY I BŁĘDY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Pomimo starań firmy CEHAMOT , materiały dostępne w Witrynie mogą zawierać nieścisłości, przejęzyczenia, błędy lub przeoczenia. CEHAMOT nie gwarantuje dokładności i kompletności publikowanych treści/materiałów i może w każdym czasie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych korekt/modyfikacji w niniejszej stronie internetowej, w materiałach, informacjach, programach, usługach. CEHAMOT może w dowolnym momencie zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszej Witryny. CEHAMOT może w dowolnym momencie cofnąć pozwolenia lub prawa udzielone w niniejszych warunkach. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest zniszczyć niezwłocznie wszelkie pobrane ze strony internetowej materiały.

PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla oceny niniejszych zapisów jest prawo polskie. Bez względu na ewentualną rozbieżność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania lub siedziby Użytkownika organem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z użytkowaniem niniejszej strony internetowej przez Użytkownika lub przestrzeganiem przez niego niniejszych warunków jest powszechny sąd polski.

KONTAKT DO FIRMY

"CEHAMOT" s.c.
P.P.Korcz
33-300 Nowy Sącz
ul. Witosa 7
tel. 18 547 59 11
tel. 18 547 33 11
tel. 18 443 83 78
e-mail: cehamot@cehamot.pl
e-mail: witosa@cehamot.pl